Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [29-08-2017]

στις 25 Αυγούστου 2017

Σας καλώ στις 29 Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β΄ τρίμηνο έτους 2017.
  2. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου, που αφορούν δαπάνες σταθερού, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα.
  3. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
  4. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017
  5. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίων της πάγιας προκαταβολής.
  6. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:3702/17-08-2017 πρακτικού που συντάχθηκε για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Αποκομιδή απορριμμάτων από μόνιμους χώρους υποδοχής».
  7. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:3828/24-08-2017 πρακτικού που συντάχθηκε για την ανάδειξη οριστικών αναδόχων, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και παροχής γάλακτος 2017»
  8. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:3840/25-08-2017 πρακτικού που συντάχθηκε για την ανάδειξη οριστικών αναδόχων, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Αναλώσιμα υλικά αφαλατώσεων Δήμου Λέρου».
  9. Κατάρτιση όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, οικόπεδο 68 τ.μ., στη θέση Σπήλια Λέρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ