Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [31-7-2017]

στις 27 Ιουλίου 2017

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 31η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

  1. Έγκριση της με αρθ. 134/2017 απόφασης Οικονομικής μας Επιτροπής με θέμα, «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί επιλογής συνεργαζόμενης τραπέζης για τοποθέτηση και λειτουργία προγράμματος Διαχείρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμής μέσω τερματικών συσκευών (POS)».
  2. Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 3284/20-7-2017 πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας, «Μικροβιολογικός και χημικός έλεγχος πόσιμου νερού».
  3. Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 3416/26-7-2017 πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής της εργασίας, «Αποκομιδή απορριμμάτων από μόνιμους χώρους υποδοχής».
  4. Διαγραφή τελών ύδρευσης-αποχέτευσης, ως κακώς βεβαιωμένα (διπλοχρεώσεις).
  5. Ανάκληση της με αριθ. 110/2017 απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου με θέμα, «Μονοδρόμηση της οδού από Παλαιό Άγιο Νικόλαο (Ράδιο), έως τον κεντρικό οδικό άξονα στην Άγκυρα».
  6. Έγκριση της με αριθ. πρωτ. 3247/17-7-2017 έκθεσης παροχής γνώμης της δημοτικής επιτροπής εκτίμησης και καταστροφής αχρήστου υλικού, για την καταστροφή οχημάτων.
  7. Καθορισμός ειδικοτήτων για τη λειτουργία μεταλυκειακού έτους - τάξη μαθητείας ΕΠΑΛ, για το σχολικό έτος 2017-2018.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ