Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [28-07-2017]

στις 25 Ιουλίου 2017

Σας καλώ στις 28 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2017.
  2. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σταθερού, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα.
  3. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
  4. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.
  5. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:3204/14-07-2017 πρακτικού που συντάχθηκε για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και παροχής γάλακτος 2017».
  6. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:3254/18-07-2017 πρακτικού που συντάχθηκε για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αντλιών 2017».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ