Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [21-07-2017]

στις 17 Ιουλίου 2017

Σας καλώ στις 21 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Ανάκληση – αποδέσμευση ποσών από διάφορες Α.Α.Υ.
  2. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
  3. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.
  4. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.: 3107/11-07-2017 πρακτικού που συντάχθηκε για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Αναλώσιμα υλικά αφαλατώσεων Δήμου Λέρου».
  5. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.: 3140/12-07-2017 πρακτικού που συντάχθηκε για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Αποκομιδή απορριμμάτων από μόνιμους χώρους υποδοχής».
  6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί επιλογής συνεργαζόμενης τραπέζης για τοποθέτηση και λειτουργία προγράμματος Διαχείρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμής μέσω τερματικών συσκευών (POS).
  7. Κατάρτιση όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Λέρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ