Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής δήμου Λέρου

στις 02 Φεβρουαρίου 2024

Σας προσκαλούμε σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση, στις 7 Φεβρουαρίου  2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο δημαρχείο (γραφείο κ. δημάρχου στον Πλάτανο), με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

 1. Εκλογή αντιπροέδρου δημοτικής επιτροπής δήμου Λέρου.
 2. Συγκρότηση δημοτικών επιτροπών, για το έτος 2024.
 3. Έγκριση της με αριθ. 1/2024 με αριθ. πρωτ. 327/24-1-2024 Α.Δ.Α.: 9ΤΜ8ΩΛΓ-ΛΘΗ απόφασης δημάρχου Λέρου με θέμα, «Έγκριση παράτασης της υπ’ αρ. πρωτ. 495/27-1-2023 (23SYMV012042819 2023-01-27)  σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων του δήμου Λέρου, βάσει του άρθ. 58 παρ. 2 του ν. 3852/2010».
 4. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης εκ μέρους του δήμου Λέρου (διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών δήμου Λέρου), χρηματοδότησης στην πρόσκληση με τίτλο «Κατασκευή/αναβάθμιση/επέκταση εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής/φροντίδας» του περιφερειακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2021-2027», για την πράξη με τίτλο, «Κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής νήσου Λέρου».
 5. Τροποποίηση της με αριθ. 154/2023 με Α.Δ.Α.: 69ΚΝΩΛΓ-ΟΓΖ απόφασης του δημοτικού μας συμβουλίου με θέμα «Έγκριση νέας υποβολής αίτησης, για τη συμμετοχή του Δήμου Λέρου στο πρόγραμμα επιχορήγησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών της ΔΥΠΑ για την απασχόληση είκοσι (20) μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών».
 6. Έγκριση 1ου πρακτικού (απόρριψη προσφοράς) διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με α/α συστήματος 204799 του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΥΤΥ ΛΕΡΟΥ» προϋπολογισμού 776.637,94 € (με ΦΠΑ 17%).
 7. Έγκριση 1ου πρακτικού (απόρριψη προσφορών) διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με α/α συστήματος 204877 του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ» προϋπολογισμού 250.000,00 € (με ΦΠΑ 17%).
 8. Έγκριση 2ου πρακτικού (2ο στάδιο - ανάδειξη οριστικού μειοδότη) διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με α/α συστήματος 203927 του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» προϋπολογισμού 100.065,99 € (με ΦΠΑ 17%).
 9. Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 7522/15-12-2023 πρακτικού V "Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχων για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».
 10. Τροποποίηση της σύμβασης γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την ενεργοποίηση της πράξης του ΕΣΠΑ Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Λέρου».
 11. Έγκριση εργασιών του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο Παντέλι Λέρου».
 12. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων».
 13. Διαγραφή χρεώσεων σε λογαριασμούς ύδρευσης, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 279/22-1-2024 έγγραφο του γραφείου εσόδων του δήμου μας και του με αριθ. 2/15-12-2023 πρακτικού της δημοτικής επιτροπής εξέτασης ενστάσεων, επί αμφισβητούμενων χρεώσεων σε λογαριασμούς ύδρευσης του δήμου Λέρου.
 14. Λήψη απόφασης για : α) αποδοχή κληρονομιάς της αείμνηστης Ολυμπίας Καράγιωργα και β), εξουσιοδότηση του νομικού μας συμβούλου κ. Αθανασίου Β. Παραπονιάρη, προκειμένου να αιτηθούμε από το ειρηνοδικείο να κηρυχθεί από το δικαστήριο η διαθήκη «κυρία».
 15. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων ή περί υπογραφής πρακτικού συμβιβασμού σε σχέση με αγωγή Δημητρίου Ζαΐρη.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΩΤΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ