Πρόσκληση σε τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 09 Φεβρουαρίου 2024

Σας καλούμε στις 13 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 5:30 μ.μ., σε τακτική μεικτή συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο δημοτικό κινηματοθέατρο Λακκίου και παράλληλα με τηλεδιάσκεψη. Τα μέλη που θα συνδεθούν και θα συμμετέχουν με ηλεκτρονικά μέσα (μέσω της εφαρμογής ΖΟΟΜ) οφείλουν να το δηλώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, έως τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00 μ.μ..

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

  1. Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. του δήμου μας με την επωνυμία, «δημοτικό λιμενικό ταμείο Λέρου».
  2. Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. του δήμου μας με την επωνυμία, «οργανισμός πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής δήμου Λέρου».
  3. Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία, «οργανισμός δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής δήμου Λέρου».
  4. Συγκρότηση δημοτικών επιτροπών για το έτος 2024.
  5. Ορισμός προέδρου και εκπροσώπου παραγωγικών τάξεων, στη δημοτική επιτροπή παιδείας Λέρου.
  6. Λήψη απόφασης διαπιστωτικού χαρακτήρα, για ιδιοκτησιακό καθεστώς οικοπέδου στη θέση Παντέλι Λέρου.
  7. Λήψη απόφασης για χαρακτηρισμό κωδικών προϋπολογισμού εξόδων του δήμου Λέρου οικονομικού έτους 2024, ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
  8. Ορισμός εκπροσώπου του δήμου μας και του αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση από τη λιμενική αρχή Λέρου, της γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 2881/2001 (Α΄16) όπως ισχύει, σε θέματα ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις, για το έτος 2024.
  9. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως μισθωτή, για λύση μισθωτικής σύμβασης μεταξύ αυτού και του δήμου Λέρου, για ακίνητο που μισθώνει στη δημοτική αγορά Λακκίου.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ