Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 23 Ιανουαρίου 2024

Σας προσκαλούμε σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση, στις 27 Ιανουαρίου  2024 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. στο δημαρχείο (γραφείο κ. δημάρχου στον Πλάτανο), με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Εκλογή αντιπροέδρου δημοτικής επιτροπής δήμου Λέρου.
  2. Σύνταξη και υποβολή του σχεδίου του προϋπολογισμού του δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2024.
  3. Παράταση της με αριθ. πρωτ. 495/27-1-2023 σύμβασης προμήθειας καυσίμων (23SYMV012042819 2023-01-27) του δήμου Λέρου.
  4. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης εκ μέρους του δήμου Λέρου (δ/νση τεχνικών υπηρεσιών δήμου Λέρου), χρηματοδότησης στην πρόσκληση με τίτλο «Κατασκευή/αναβάθμιση/επέκταση εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής/φροντίδας» του περιφερειακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2021-2027», για την πράξη με τίτλο, «Κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής νήσου Λέρου».
  5. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων ή περί υπογραφής πρακτικού συμβιβασμού σε σχέση με αγωγή Δημητρίου Ζαΐρη.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΩΤΤΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ