Πρόσκληση σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 15 Δεκεμβρίου 2023

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄87) όπως ισχύουν, στις 20 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ., σε δια ζώσης συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2023.
  2. Λήψη απόφασης παράτασης – ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης με τον Οργανισμό Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), για τη συνέχιση λειτουργίας του γραφείου ανταποκριτή στο Δήμο μας, για το έτος 2024.
  3. Δήλωση του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 100421305002 στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ως ιδιοκτησία του Δήμου Λέρου.
  4. Συμπλήρωση της με αριθ. 4/16-1-2023 με Α.Δ.Α.: Ψ3ΖΓΩΛΓ-ΑΒΜ απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου με θέμα, «Έγκριση του προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Λέρου, για το έτος 2023».
  5. Έγκριση της με αριθ. 2/14-2-2023 με Α.Δ.Α.: 9ΡΨΧΟΚΒΣ-ΛΣΖ απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΛΕΡΟΥ)» με θέμα, «Έγκριση ταμιακού απολογισμού έτους 2022».
  6. Έγκριση της με αριθ. 52/25-11-2023 με Α.Δ.Α.: Ψ8Ν1ΟΚΒΣ-Η68 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΛΕΡΟΥ)» με θέμα, «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022».
  7. Έγκριση της με αριθ. 53/25-11-2023 με Α.Δ.Α.: 9Δ1ΦΟΚΒΣ-3Ψ8 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΛΕΡΟΥ)» με θέμα, «Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022».
  8. Έγκριση της με αριθ. 54/25-11-2023 με Α.Δ.Α.: Ψ1ΦΝΟΚΒΣ-ΗΝ2 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΛΕΡΟΥ)» με θέμα, «Έγκριση Δ΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023».

Σημειώνεται ότι τα συνημμένα έγγραφα-εισηγήσεις της επικείμενης συνεδρίασης για τα θέματα με α/α 2,3,4,6,7 και 8, σας είχαν διανεμηθεί με την αριθ. πρωτ. 7288/5-12-2023 πρόσκληση   για   συνεδρίαση   στις   12-12-2023,   η  οποία  λόγω έλλειψης της απαιτούμενης

 

 

απαρτίας δεν πραγματοποιήθηκε. Όποιο μέλος επιθυμεί να του χορηγηθούν εκ νέου, παρακαλείται να επικοινωνήσει με τον αρμόδιο υπάλληλο στο τηλέφωνο 2247360225.

 

 

                                                                                      Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                       

 

                                                                                    ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ