Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 11 Δεκεμβρίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την 12η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημαρχείο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Αποδοχή του με αριθμ. πρωτ. 7279/04-12-2023 4ου Πρακτικού, που συντάχθηκε στα πλαίσια διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 224143, για την ανάδειξη αναδόχου, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Υδραυλικού Υλικού».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ