Πρόσκληση σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 05 Δεκεμβρίου 2023

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄87) όπως ισχύουν, στις 12 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 μ.μ., σε δια ζώσης συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Λήψη απόφασης παράτασης – ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης με τον Οργανισμό Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), για τη συνέχιση λειτουργίας του γραφείου ανταποκριτή στο Δήμο μας, για το έτος 2024.
  2. Έγκριση εργασιών του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο Παντέλι Λέρου».
  3. Δήλωση του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 100421305002 στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ως ιδιοκτησία του Δήμου Λέρου.
  4. Συμπλήρωση της με αριθ. 4/16-1-2023 με Α.Δ.Α.: Ψ3ΖΓΩΛΓ-ΑΒΜ απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου με θέμα, «Έγκριση του προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Λέρου, για το έτος 2023».
  5. Έγκριση της με αριθ. 52/25-11-2023 με Α.Δ.Α.: Ψ8Ν1ΟΚΒΣ-Η68 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΛΕΡΟΥ)» με θέμα, «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022».
  6. Έγκριση της με αριθ. 53/25-11-2023 με Α.Δ.Α.: 9Δ1ΦΟΚΒΣ-3Ψ8 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΛΕΡΟΥ)» με θέμα, «Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022».
  7. Έγκριση της με αριθ. 54/25-11-2023 με Α.Δ.Α.: Ψ1ΦΝΟΚΒΣ-ΗΝ2 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΛΕΡΟΥ)» με θέμα, «Έγκριση Δ΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023».
  8. Έγκριση της με αριθ. 69/8-11-2023 με Α.Δ.Α.: 9ΕΡ146MΨΕΚ-ΜΝ8 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου» με θέμα, «Λήψη απόφασης για την εξομοίωση χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, με ζώνη λιμένα στη θέση Παρθένι Λέρου».
  9. Έγκριση της με αριθ. 70/8-11-2023 με Α.Δ.Α.: ΨΨΑΜ46MΨΕΚ-ΦΔ3 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου» με θέμα, «Λήψη απόφασης για την εξομοίωση χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, με ζώνη λιμένα στη θέση Δρυμώνας Λέρου».
  10. Έγκριση της με αριθ. 71/8-11-2023 με Α.Δ.Α.: 9ΓΚ046MΨΕΚ-Ψ33 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου» με θέμα, «Λήψη απόφασης για την εξομοίωση χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, με ζώνη λιμένα στη θέση Κρωτηράκι (Λακκί) Λέρου».

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ