Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 17 Νοεμβρίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την 21η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημαρχείο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2024.
  2. Αποδοχή των με αριθμ. πρωτ. 6735/06-11-2023 2ου Πρακτικού και 6736/06-11-2023 3ου Πρακτικού, που συντάχθηκαν στα πλαίσια διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 224143, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υδραυλικού Υλικού».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ