Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 10 Νοεμβρίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την 14η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημαρχείο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπόλογου του εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠΠ (σχ. η υπ’ αριθμ. 96.2023 με ΑΔΑ: ΨΥΣΑΩΛΓ-ΡΥΡ απόφαση Ο. Ε.).
  2. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠΠ και έγκριση δαπάνης.
  3. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίου της πάγιας προκαταβολής.
  4. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση της υπ’ αριθμ. 11/2023 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λέρου.
  5. Αποδοχή του με αριθμ. πρωτ. 6714/02-11-2023 4ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με αριθμό συστήματος 210145, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Αντλιών», ενδεικτικού προϋπολογισμού 75.663,90 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%).
  6. Α) Έγκριση της υπ’ αρ. 28/2023 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΥΤΥ ΛΕΡΟΥ», Β) Έγκριση των όρων δημοπράτησης και Γ) Τον καθορισμό της Επιτροπής Διαγωνισμού και του χειριστή του διαγωνισμού για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΥΤΥ ΛΕΡΟΥ», στη νήσο Λέρο  προϋπολογισμού 776.637,94€ (με ΦΠΑ 17%).
  7. Αποδοχή του με αριθμ. πρωτ. 6748/07-11-2023 Πρακτικού δημοπρασίας για την εκποίηση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων του Δήμου Λέρου.
  8. Έγκριση του συμφωνητικού μεταξύ Δήμου Λέρου και της Εταιρείας Μελέτης της Ιστορίας της Λέρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ