Πρόσκληση σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 09 Νοεμβρίου 2023

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄87) όπως ισχύουν, στις 13 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:00 μ.μ., σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

 1. Πρόταση – Αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου, για τη διατήρηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία, «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΛΕΡΟΥ)».
 2. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2023.
 3. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το Γ΄ τρίμηνο έτους 2023.
 4. Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2024.
 5. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών της υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου Λέρου, για το έτος 2024.
 6. Καθορισμός συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Λέρου, για το έτος 2024.
 7. Έγκρισης επέκτασης συμμετοχής του Δήμου Λέρου για άλλους δώδεκα (12) μήνες στο πρόγραμμα επιχορήγησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ για την ανανέωση σύμβασης δεκατεσσάρων (14) ωφελούμενων των οποίων λήγει προσεχώς η ετήσια σύμβαση.
 8. Λήψη απόφασης για την έναρξη διαδικασίας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης τεσσάρων αιθουσών, για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών διδασκαλίας του 1ου Γυμνασίου Λέρου.
 9. Έγκριση της με αριθ. 53/29-8-2023 με Α.Δ.Α.: 6E3446MΨΕΚ-Π9Π απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου» με θέμα, «Έγκριση απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου έτους 2022».
 10. Έγκριση της με αριθ. 58/10-10-2023 με Α.Δ.Α.: ΨΖΖ146MΨΕΚ-ΥΡ9 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου» με θέμα, «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου έτους 2022».
 11. Έγκριση της με αριθ. 64/23-10-2023 με Α.Δ.Α.: 91ΕΜ46MΨΕΚ-ΧΕΗ απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου» με θέμα, «Ανάκληση της προηγούμενης Απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ. με Αριθμ. 52/2023 και λήψη εκ νέου απόφασης για την Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ. έτους 2023».
 12. Έγκριση της με αριθ. 66/23-10-2023 με Α.Δ.Α.: 60Η246MΨΕΚ-ΖΒΕ απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου» με θέμα, «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2023 για το Γ΄ Τρίμηνο 2023».
 13. Έγκριση της με αριθ. 48/20-9-2023 με Α.Δ.Α.: Ψ5ΥΡΟΚΒΣ-4ΤΟ απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΛΕΡΟΥ)» με θέμα, «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2023 για το Β΄ τρίμηνο».

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ