Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 16 Οκτωβρίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την 20η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημαρχείο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Εισήγηση για την έγκριση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου και τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους 2023.
  2. Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου για το Γ΄ τρίμηνο έτους 2023.
  3. Σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2024.
  4. Εισήγηση για τα τέλη της ανταποδοτικής υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου Λέρου, για το έτος 2024.
  5. Εισήγηση για τους συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Λέρου, για το έτος 2024.
  6. Αποδοχή του με αριθμ. πρωτ. 6129/27-09-2023 Πρακτικού που συντάχθηκε έπειτα από τη δημοπρασία που διενεργήθηκε για την εκμίσθωση έκτασης 3Χ3 στη θέση «Κλειδί» για την τοποθέτηση και εγκατάσταση κεραίας αναμεταδότη Internet.
  7. Αποδοχή του με αριθμ. πρωτ. 6102/25-09-2022 1ου Πρακτικού που συντάχθηκε στα πλαίσια διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 224143, για την αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών, της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υδραυλικού Υλικού».
  8. Αποδοχή του από 25-09-2023 1ου Πρακτικού που συντάχθηκε στα πλαίσια διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 203328, για Α) Την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο: «Κατασκευή & Εγκατάσταση Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Λέρου» και Β) Την επανάληψη του Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με τους ίδιους όρους Δημοπράτησης.
  9. Αποδοχή του από 05-10-2023 2ου Πρακτικού ανάδειξης αναδόχου της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 202749 του έργου με τίτλο: «Σύνδεση Κέντρου Υποδοχής Μεταναστών και Προσφύγων με Βιολογικό Καθαρισμό Λέρου» (CPV 45232420-2) προϋπολογισμού 900.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%.
  10. Α) Έγκριση της υπ’ αρ. 32/2023 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», Β) Έγκριση των όρων δημοπράτησης και Γ) Έγκριση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του χειριστή του διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», στη νήσο Λέρο προϋπολογισμού 100.065,99€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ