Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 28 Αυγούστου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την 1η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημαρχείο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Εισήγηση για την έγκριση της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου και τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους 2023.
  2. Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου για το Β΄ τρίμηνο έτους 2023.
  3. Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπόλογου του εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠΠ (σχ. η υπ’ αριθμ. 95.2023 με ΑΔΑ: 6ΡΩΒΩΛΓ-Η1Ψ απόφαση Ο. Ε.).
  4. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίου της πάγιας προκαταβολής.
  5. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την Πράξη με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Λέρου».
  6. Α) Έγκριση της υπ’ αρ. 63/2022 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ», Β) Έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2α της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ», στη νήσο Λέρο  προϋπολογισμού 222.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%) κατόπιν της άκαρπης δημοπράτησης του και Γ) Τον καθορισμό της  Επιτροπής Διαγωνισμού και του χειριστή του διαγωνισμού για το έργο εν λόγω έργο.
  7. Α) Έγκριση της υπ’ αρ. 31/2023 μελέτης με θέμα «Προμήθεια υδραυλικού υλικού» και Β) Έγκριση των όρων δημοπράτησης της προμήθειας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 81.051,91€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%).
  8. Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λέρου για απόρριψη της με αριθμ. ΑΓ1478/15-06-2017 αγωγής στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου (μεταβατική έδρα Καλύμνου) στις 28-09-2023 ή σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή δικάσιμο.
  9. Αποδοχή των με αριθμ. πρωτ. 5053/31-07-2023 1ου Πρακτικού, 5097/01-08-2023 2ου Πρακτικού, 5189/07-08-2023 και 5274/11-08-2023 4ου Πρακτικού που συντάχθηκαν στα πλαίσια του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 195411, για την ανάδειξη αναδόχου, για την Προμήθεια με τίτλο: «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Λέρου».
  10. Αποδοχή του με αριθμ. πρωτ. 5459/23-08-2023 4ου Πρακτικού που συντάχθηκε, στα πλαίσια διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με συστημικό αριθμό 171657, για την ανάδειξη αναδόχου της υπό ανάθεσης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Σύνταξη Προγράμματος Έργων Ανάπτυξης Λιμένων (Π.Ε.Α.Λ.) – Εκπόνηση Μελετών για την Αναβάθμιση και Επέκταση Εγκαταστάσεων Λιμένα Αγίας Μαρίνας Λέρου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ