Πρόσκληση σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 18 Αυγούστου 2023

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα στις 23 Αυγούστου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ. σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Έγκριση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Λέρου, έτους 2024.
  2. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης, έτους 2024.
  3. Έγκριση της με αριθ. 48/28-8-2023 με Α.Δ.Α.: 6ΥΝΑ46ΜΨΕΚ-2Ο5 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου» με θέμα, «Λήψη απόφασης για έγκριση 4ου πρακτικού Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λέρου & ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ. στα πλαίσια της πρόσκλησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, με τίτλο <Μελέτες και υπηρεσία συμβούλου για τους λιμένες αρμοδιότητας ΔΗ.Λ.ΤΑ.Λ.>».
  4. Έγκριση της με αριθ. 52/16-8-2023 με Α.Δ.Α.: Ψ55746ΜΨΕΚ-7ΤΕ απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου» με θέμα, <Έγκριση Γ΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ. έτους 2023>».

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ