Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 03 Αυγούστου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την 7η Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημαρχείο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Εισήγηση για την έγκριση της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου και τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους 2023.
  2. Έγκριση του απολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Λέρου, χρήσεως 2022.
  3. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠΠ και έγκριση δαπάνης.
  4. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίου της πάγιας προκαταβολής.
  5. Αποδοχή των με αριθμ. πρωτ. 4439/05-07-2023 1ο Πρακτικό, 4551/10-07-2023 2ο Πρακτικό και 4887/24-07-2023 3ο Πρακτικό που συντάχθηκαν, στα πλαίσια διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με συστημικό αριθμό 171657, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της υπό ανάθεσης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Σύνταξη Προγράμματος Έργων Ανάπτυξης Λιμένων (Π.Ε.Α.Λ.) – Εκπόνηση Μελετών για την Αναβάθμιση και Επέκταση Εγκαταστάσεων Λιμένα Αγίας Μαρίνας Λέρου».
  6. Α) Έγκριση της υπ’ αρ. 25/2023 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΛΕΡΟΥ», Β) Έγκριση των όρων δημοπράτησης και Γ) Έγκριση της Επιτροπής Διαγωνισμού καθώς και του χειριστή του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΛΕΡΟΥ», στη νήσο Λέρο  προϋπολογισμού 900.000,00€ (με ΦΠΑ 17%).
  7. Α) Έγκριση της υπ’ αρ. 26/2023 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Προμήθεια αντλιών» και Β) Έγκριση των όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αντλιών», ενδεικτικού προϋπολογισμού 75.663,90 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ