Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 06 Ιουλίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την 10η Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημαρχείο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίου της πάγιας προκαταβολής.
  2. Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.3 περ. γ του Ν.4412/2016 (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την «Προμήθεια αντλίας τροφοδοσίας μονάδας αντίστροφης όσμωσης καθώς επίσης και συσκευής Inverter αντλίας υψηλής πίεσης», ενδεικτικού προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (12.250.00 €) άνευ ΦΠΑ 17%.
  3. Αποδοχή του με αριθμ. πρωτ. 4014/20-06-2023 3ου Πρακτικού που συντάχθηκε, στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 192480, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».
  4. Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών του Φορτηγού Canter με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-7744 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέρου, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περ. γ  του Ν.4412/2016 (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ