Πρόσκληση σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 06 Ιουλίου 2023

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα στις 10 Ιουλίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ. σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2023.
  2. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στο Δήμο Λέρου, για τις ανάγκες της πυρασφάλειας.
  3. Ορθή επανάληψη της με αριθ. 38/2-3-2023 με Α.Δ.Α.: 61ΠΑΩΛΓ-Α9Π απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου με θέμα, «Παράταση προθεσμίας μίσθωσης από το Δήμο Λέρου, τμήματος του ακινήτου ΑΒΚ547 κυριότητας ΕΤΑΔ ΑΕ, για λειτουργία ΧΑΔΑ και τοποθέτηση μονάδας κομποστοποίησης και ανακύκλωσης ΑΣΑ», ως προς τη διάρκεια παράτασης προθεσμίας της ανωτέρω μίσθωσης.
  4. Έγκριση εργασιών του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, «Κατασκευή Νηπιαγωγείου στο Λακκί νήσου Λέρου».
  5. Έγκριση εργασιών του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου, «Ανάπλαση περιοχής Χριστού - Παντέλι».
  6. Έγκριση εργασιών του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου, «Επισκευή περιφράξεων και διαδρόμων κοιμητηρίου Ταξιάρχη».

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ