Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 29 Ιουνίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την 3η Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημαρχείο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Εισήγηση για την έγκριση της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου και τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους 2023.
  2. Α) Έγκριση της υπ’ αρ. 03/2023 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΜΟΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ», και Β) Έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2α της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΜΟΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ», στη νήσο Λέρο  προϋπολογισμού 119.920,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%) κατόπιν της άκαρπης δημοπράτησης του,  της  Επιτροπής Διαγωνισμού και του χειριστή του διαγωνισμού για εν λόγω έργο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ