Πρόσκληση σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 26 Μαϊος 2023

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα στις 30 Μαΐου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 μ.μ. σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

 1. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το Α΄ τρίμηνο έτους 2023.
 2. Έγκρισης επέκτασης συμμετοχής του Δήμου Λέρου για άλλους δώδεκα (12) μήνες στο πρόγραμμα επιχορήγησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ, για την ανανέωση σύμβασης μιας (1) ωφελούμενης της οποίας λήγει προσεχώς η ετήσια σύμβαση.
 3. Έγκριση εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) του Δήμου Λέρου, με τη συνεργασία της εταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
 4. Έγκριση εργασιών 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα (τακτοποιητικός) του έργου, «Έργα συντηρήσεων-επισκευών σχολικών μονάδων Α΄βάθμιας εκπαίδευσης».
 5. Έγκριση εργασιών 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα (τακτοποιητικός) του έργου, «Έργα συντηρήσεων-επισκευών σχολικών μονάδων Β΄βάθμιας εκπαίδευσης».
 6. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, «Κατασκευή Νηπιαγωγείου στο Λακκί Λέρου».
 7. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
 8. Έγκριση της με αριθ. 32/20-5-2023 με Α.Δ.Α.: 6Β6Γ46ΜΨΕΚ-ΗΓ8 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου» με θέμα, «Έγκριση Β΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ. έτους 2023».
 9. Έγκριση απόδοσης προς το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου)», της επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών από τους Κ.Α.Π., που αφορά το Α΄ εξάμηνο έτους 2023.
 10. Έγκριση της με αριθ. 11/15-5-2023 με Α.Δ.Α.: ΨΘΕ4ΟΞ7Θ-ΗΞΕ απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Οργανισμός Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου» με θέμα, «Έγκριση απολογισμού και βιβλίου εσόδων-εξόδων, έτους 2022».
 11. Έγκριση της με αριθ. 9/3-3-2023 με Α.Δ.Α.: ΨΖΕ1ΟΞ7Υ-5Γ7 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Οργανισμός Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου» με θέμα, «Έγκριση Απολογιστικού πίνακα και βιβλίου εσόδων-εξόδων 2022 (ΦΕΚ318/25-2-2011. Παρ.12 αρθ.3, 8440/24-2-2011 Υπ. Απόφασης)».
 12. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από πρόστιμο Κ.Ο.Κ..
 13. Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ