Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 08 Ιουνίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την 12η Ιουνίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημαρχείο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίων της πάγιας προκαταβολής.
  2. Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών του Αποφρακτικού Μηχανήματος ΜΕ 112642 της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περ. γ  του Ν.4412/2016 (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).
  3. Αποδοχή των με αριθμ. πρωτ. 3299/24-05-2023 1ου Πρακτικού και 3300/24-05-2023 2ου Πρακτικού που συντάχθηκαν, στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 192480, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».
  4. Α) Έγκριση της υπ’ αρ. 07/2023 μελέτης για την προμήθεια με τίτλο: «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Λέρου» και Β) Έγκριση των όρων δημοπράτησης της προμήθειας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 233.900,55 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ