Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 26 Μαϊος 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση την 30η Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Εισήγηση για την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου και τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους 2023.
  2. Προσθήκη Κωδικού Αριθμού για δαπάνες που θα καλυφθούν από την πάγια προκαταβολή.
  3. Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωση εκτός έδρας του Δημάρχου Λέρου στη νήσο Κάλυμνο.
  4. Αποδοχή του από 19-05-2023 1ου Πρακτικού που συντάχθηκε, στα πλαίσια διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 199144, για Α) Την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο: «Επισκευή Ράμπας Πρυμνοδέτησης Πλοίων Μόλου Λιμένα Λακκίου Λέρου» και Β) Την επανάληψη του Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: «Επισκευή Ράμπας Πρυμνοδέτησης Πλοίων Μόλου Λιμένα Λακκίου Λέρου», με αλλαγή των όρων Δημοπράτησης.
  5. Α) Έγκριση της υπ’ αρ. 21/2023 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Σύνταξη προγράμματος έργων ανάπτυξης λιμένων (Π.Ε.Α.Λ.)(Κ.Α.Ε. 1322.006)» και Β) Έγκριση των όρων δημοπράτησης της διακήρυξης για την υπηρεσία με θέμα: «Σύνταξη προγράμματος έργων ανάπτυξης λιμένων (Π.Ε.Α.Λ.) - Εκπόνηση Μελετών για την Αναβάθμιση και Επέκταση Εγκαταστάσεων Λιμένα Αγίας Μαρίνας Λέρου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 80.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ