Πρόσκληση σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 24 Μαρτίου 2023

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα στις 30 Μαρτίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ. σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

 1. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2023.
 2. Α) Αποδοχή της με αριθ. 38609 ΕΞ 2023 ΚΥΑ των ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΦΕΚ 1432/τ.Β΄/ 10-3-2023).  Β) Καθορισμός παραλιών σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ και καθορισμός τιμών ανά περιοχή και χρήση έως 31-12-2025.
 3. Τροποποίηση του άρθρου 8, του κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Λέρου.
 4. Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) με την 1η συμπληρωματική σύμβαση (1η Σ.Σ.) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΕΡΟΥ» και παράταση προθεσμίας περαίωσης για δύο (2) μήνες με αναθεώρηση από την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και της 1ης Σ.Σ. για την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου.
 5. Αποδοχή της με αριθ. πρωτ. 1756/16-3-2023 γνωμοδότησης της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του άρθρου 221 παρ. 11β και 11στ του Ν. 4412/2016 του Δήμου Λέρου, αναφορικά με την ποσοστιαία αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, της με αριθ. πρωτ. 1520 /2-03-2021 (21SYMV008221544 2021-03-02) σύμβασης με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ.
 6. Εισήγηση με αριθ. πρωτ. 94/21-3-2023 του Τμήματος Δόμησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας, αναφορικά με την σημειακή τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου ακινήτου, σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης.
 7. Έγκριση της με αριθ. 14/20-3-2023 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΛΕΡΟΥ)» με θέμα, «Έγκριση Α΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023».
 8. Έγκριση της με αριθ. 15/20-3-2023 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΛΕΡΟΥ)» με θέμα, «Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας Α΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023».
 9. Έγκριση της με αριθ. 11/13-3-2023 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου» με θέμα, «Τελική Τριμηνιαία έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ. Λέρου έτους 2021».
 10. Έγκριση της με αριθ. 12/13-3-2023 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου» με θέμα, «Τριμηνιαία έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ. Λέρου έτους 2022».
 11. Έγκριση της με αριθ. 16/13-3-2023 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου» με θέμα, «Έγκριση ΄Α Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου οικ. έτους 2023».
 12. Έγκριση της με αριθ. 17/13-3-2023 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου» με θέμα, «Έγκριση ΄Α Αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου οικ. έτους 2023».
 13. Έγκριση της με αριθ. 18/13-3-2023 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου» με θέμα, «Έγκριση ΄Α Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου οικ. έτους 2023».

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (Α΄ 136),  προς εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ