Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 17 Μαρτίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 21η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

    1. Εισήγηση για την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου και τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους 2023.
    2. Εισήγηση για α) Αποδοχή της υπ’ αριθ. 38609 ΕΞ 2023 ΚΥΑ των ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΦΕΚ 1432/10.03.2023 τεύχος Β') και β)Καθορισμός παραλιών σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ και καθορισμός τιμών ανά περιοχή και χρήση έως 31/12/2025».
    3. Εισήγηση για την τροποποίηση του Άρθρου 8 του Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Λέρου.
    4. Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λέρου κ. Παραπονιάρη Αθανάσιου, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά ή σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή δικάσιμο.
    5. Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν. Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄): «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ