Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 10 Μαρτίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 15η Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

 

  1. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠΠ και έγκριση δαπάνης.
  2. Αποδοχή του με αριθμ. πρωτ. 1386/01-03-2023 Πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, στο πλαίσιο διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων».
  3. Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και όρων διακήρυξης για την ανάθεση της Υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου  για την επιτάχυνση της διαδικασίας ωρίμανσης και υλοποίησης της Πράξης «Μελέτες και Υπηρεσία Συμβούλου για τους Λιμένες αρμοδιότητας ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ», ενταγμένη πράξη στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης VII».

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄): «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ