Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 24 Μαρτίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 28η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Έγκριση του παραδοτέου Υπηρεσίας Συμβούλου με τίτλο: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΛΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ».
  2. Α) Έγκριση της υπ’ αρ. 63/2022 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ» και Β) έγκριση των όρων δημοπράτησης, της Επιτροπής Διαγωνισμού και του χειριστή του διαγωνισμού για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ», στη νήσο Λέρο  προϋπολογισμού 222.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%).
  3. Εισήγηση - αιτιολόγηση για την ανάθεση της μίσθωσης «Μίσθωση αποφρακτικού μηχανήματος ή βοθροφόρου λόγω αυξημένων αναγκών» Κ.Α 25.6233.0001.
  4. Λήψη απόφασης για την μη άσκηση ένδικων μέσων του Δήμου Λέρου κατά της με αριθμ. 08.2023 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λέρου.

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄): «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ