Πρόσκληση σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 07 Φεβρουαρίου 2023

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα την 11η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Σάββατο και ώρα 1 μ.μ. σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

 1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2023.
 2. Έγκρισης νέας υποβολής αίτησης, για συμμετοχή του Δήμου Λέρου στο πρόγραμμα επιχορήγησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του Ο.Α.Ε.Δ., για την απασχόληση είκοσι (20) επιπλέον μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.
 3. Καθορισμός ειδικότητας προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
  Ι.Δ.Ο.Χ στο πλαίσιο του αιτήματος που υποβλήθηκε στον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 48292021.
 4. Συγκρότηση δημοτικών επιτροπών, για το έτος 2023.
 5. Έγκριση εργασιών 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α στη θέση <ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΣ> Δήμου Λέρου», που περιλαμβάνει και την 2η Σ.Σ. του έργου, ποσού 99.728,39 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, «Έργα συντηρήσεων–επισκευών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Λέρου».
 7. Σύναψη συμφωνητικού σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λέρου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΕΑΑ  Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.», που αφορά τη διάθεση του υπολείμματος στο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., για το έτος 2023.
 8. Έγκριση της με αριθ. 10/16-1-2023 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με θέμα, «Έγκριση 2ου πρακτικού της Κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο <Μελέτες και υπηρεσία Συμβούλου για τους λιμένες αρμοδιότητας ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ>, στο πρόγραμμα <ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ>».
 9. Έγκριση απόδοσης επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων του νησιού μας (αφορά την Α΄ κατανομή έτους 2023).
 10. Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (Α΄ 136/9-7-2022),  προς εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ