Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 10 Φεβρουαρίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 14η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Εισήγηση για την επιβολή του Τέλους Παρεπιδημούντων για το έτος 2024.
  2. Εισήγηση για την επιβολή του τέλους επί ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων, έτους 2024.
  3. Ορισμός υπαλλήλου για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής.
  4. Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου».
  5. Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για άσκηση έφεσης κατά της υπ' αριθμ. Α740/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (υπόθεση «Μπρούτζι»).
  6. Τροποποίηση του Άρθρου 6 του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Λέρου.

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄): «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ