Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 02 Φεβρουαρίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 6η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Εισήγηση για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου και τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους 2023.
  2. Συγκρότηση δημοτικών επιτροπών για το έτος 2023.
  3. Έγκριση της υπ’ αρ. 05/2023 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Λέρου (προμήθεια και εργασία)» ενδεικτικού προϋπολογισμού (εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι ένα ευρώ και πέντε λεπτών) 162.121,05 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%) και έγκριση των όρων δημοπράτησης.
  4. Εισήγηση για έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης φυσικού αντικειμένου και χρονοδιαγράμματος της πράξης
    «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΛΕΡΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5022548.
  5. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση ισολογισμού, οικονομικού έτους 2021.
  6. Λήψη απόφασης για την πιστοποίηση της αδυναμίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέρου, για την τήρηση του Κλαδικού λογιστικού σχεδίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ. Λέρου και Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου.

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄): «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ