Πρόσκληση για δια ζώσης κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου

στις 23 Ιανουαρίου 2023

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε δια ζώσης κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα 23 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 2 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη: α) την έγκριση του 3ου ΑΠΕ  του έργου «Αναπαλαίωση Παραδοσιακού Κτιρίου Λέρος» και β) τον ορισμό τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας του θέματος,  επαφίεται  στην αναγκαιότητα έγκρισης του αντικειμένου του θέματος, καθότι η διαδικασία παραλαβής του έργου «Αναπαλαίωση Παραδοσιακού Κτιρίου Λέρος» θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31-1-2023, ειδάλλως το έργο θα απενταχθεί.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (Α΄ 136/9-7-2022),  προς εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ