Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου με τηλεδιάσκεψη

στις 23 Ιανουαρίου 2023

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, σήμερα 23 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ., με το παρακάτω κατεπείγον θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης) Δήμο Λέρου» για ένα μήνα, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας του ανωτέρω θέματος επαφίεται στην αναγκαιότητα λήψης σχετικής απόφασης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες και επιτακτικές ανάγκες κίνησης των απορριμματοφόρων και των λοιπών οχημάτων του Δήμου Λέρου, για το διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και την έγκριση της κατακύρωση της προμήθειας στον ανάδοχο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄): «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ