Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 20 Ιανουαρίου 2023

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 24η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Α) Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 351.000€ για την πράξη με τίτλο: «Κατασκευή, εγκατάσταση και εξοπλισμός καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Λέρου» από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», Πρόσκληση Χ: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση κι εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς»
    Β) Έγκριση επιπλέον χρηματοδότησης έως του ποσού των 22.745,90€ για την υλοποίηση του υποέργου 1 της πράξης με τίτλο: «Κατασκευή, εγκατάσταση και εξοπλισμός καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Λέρου».
  2. Εισήγηση για έγκριση Α) υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» για τον Δήμο Λέρου και Β) ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για το πρόγραμμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» για τον Δήμο Λέρου.
  3. Έγκριση της με αριθμ. 10/2023 με ΑΔΑ: 9ΠΖ046ΜΨΕΚ-Ο78 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με θέμα: «Έγκριση 2ου πρακτικού της Κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο <Μελέτες και υπηρεσία Συμβούλου για τους λιμένες αρμοδιότητας ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ>, στο πρόγραμμα <ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ>».
  4. Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  5. Αντίκρουση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 5380/12-09-2022 μισθωτικής αγωγής.

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄): «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ