Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου με τηλεδιάσκεψη

στις 17 Ιανουαρίου 2023

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, σήμερα 17 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 3:00 μ.μ., με το παρακάτω κατεπείγον θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εισήγηση για τον προγραμματισμό προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας του ανωτέρω θέματος επαφίεται στην αναγκαιότητα λήψης σχετικής απόφασης, δεδομένου ότι η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτημάτων Μόνιμου Προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας ορίζεται έως τις 18-01-2023 μέχρι τις 23:59μ.μ.. 

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄): «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ