Πρόσκληση σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 12 Ιανουαρίου 2023

Λέρος  12-1-2023

Αρ. πρωτ. : 116

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα την 16η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ., σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Λήψη απόφασης, για μείωση τιμών αντικειμενικών αξιών του Δήμου Λέρου.
  2. Λήψη απόφασης, για την υποβολή πρότασης καθορισμού ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των αιρετών του Δήμου μας, για το έτος 2023.
  3. Έγκριση απόδοσης επιχορηγήσεων  Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου, που αφορούν την κάλυψη δαπανών των σχολικών μας μονάδων για: Α) λειτουργικές ανάγκες - δ΄ δόση έτους 2022 και Β), έξοδα λειτουργίας που προκύπτουν από τη στέγαση δομών υποδοχής εκπαίδευσης προσφύγων (ΔΥΕΠ) του ΥΠΑΙΘ.
  4. Γνωμοδότηση αναφορικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που αφορά στην: « Μετατόπιση και Επέκταση Υφιστάμενης πλωτής μονάδας υδατοκαλλιεργειών από 10 σε 20 στρέμματα θαλάσσιας έκτασης, δυναμικότητας 150 τόνων ΘΜΙ, στην θέση <Βραχονησίδα Πεταλίδα>, Δήμου Λέρου του φορέα <ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ Α.Ε.> (ΠΕΤ 2001246822)».
  5. Γνωμοδότηση αναφορικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που αφορά στην: «Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος δυναμικότητας 200 τόνων/ημέρα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύς 122,80 kw, στη θέση Σμαλού της νήσου Λέρου, Π.Ν. Αιγαίου του φορέα <ΔΥΑΣ Ο.Ε> (ΠΕΤ 2209836028)». 

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (Α΄ 136/9-7-2022),  προς εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ