Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 16 Ιουνίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο, την 20η Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 35/2022 με ΑΔΑ: Ω2Ο346ΜΨΕΚ-ΙΙΕ απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με θέμα «Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ. του έτους 2022».
 2. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίου της πάγιας προκαταβολής.
 3. Διαγραφή χρέωσης σε λογαριασμό ύδρευσης.
 4. Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπόλογου του εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠΠ (σχ. η υπ’ αριθμ. 113.2022 με ΑΔΑ:68ΜΕΩΛΓ-ΣΧ9 απόφαση Ο. Ε.).
 5. Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπόλογου του εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠΠ (σχ. η υπ’ αριθμ. 114.2022 με ΑΔΑ:6622ΩΛΓ-ΚΗΠ απόφαση Ο. Ε.).
 6. Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπόλογου του εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠΠ (σχ. η υπ’ αριθμ. 103.2022 με ΑΔΑ:ΩΧΘΔΩΛΓ-Σ0Η απόφαση Ο. Ε.).
 7. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευή Κτιρίου Επιβατών στο Λακκί Λέρου».
 8. Έγκριση της υπ’ αριθ. 38/2022 με ΑΔΑ:9ΥΔΘΟΚΒΣ-ΩΛΑ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου με θέμα: «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων - δαπανών έτους 2022 για το Α΄ Τρίμηνο».
 9. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες της πυρασφάλειας.
 10. Αποδοχή ή μη του 1ου Πρακτικού (Σταδίου Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 188540 του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Λέρου για την υποδοχή λυμάτων από κέντρα μετανάστευσης».
 11. Αποδοχή ή μη του Πρακτικού παραλαβής Φάσης Γ (ολοκλήρωσης παραμετροποίησης και θέσης σε λειτουργία του νέου συστήματος) συμπεριλαμβανομένης της Φάσης Β (εγκατάσταση εξοπλισμού αναβάθμισης) της Σύµβασης παροχής υπηρεσιών «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, µε εξοικονόμηση ενέργειας στο ∆ήµο Λέρου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ