Πρόσκληση σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 10 Ιουνίου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα την 14 Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 8 μ.μ., σε δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2022.
  2. Παραχώρηση χρήσης αύλειου χώρου κτιρίου «ΛΕΡΟΣ» προς το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου)», για τη λειτουργία θερινού κινηματογράφου.
  3. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού κτιρίου προς: α) το σύλλογο εθελοντών αιμοδοτών Λέρου «η «Ζωή» και β), για τη λειτουργία του ως εξεταστικού κέντρου απόκτησης διπλωμάτων οδήγησης τροχοφόρων οχημάτων.
  4. Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  5. Εισήγηση για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε πολίτη, για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (Α΄ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020, 69472/24-9-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και της ΚΥΑ με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30819 (ΦΕΚ 2676/Β΄/31-5-2022), προς εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

 

 

                                                                                            Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                       

 

                                                                                     ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ