Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 26 Μαϊος 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 30η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ».
  2. Έγκριση ή μη αποδοχής των όρων της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο.
  3. Αποδοχή ή μη του 1ου Πρακτικού (1ο στάδιο – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με α/α συστήματος 188621 του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΛΕΡΟΥ», προϋπολογισμού 70.165,41€ (με ΦΠΑ17%).
  4. Αποδοχή ή μη της έγκρισης χρηματοδότησης της πράξης «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Λέρου» στο πλαίσιο της πρότασης που υπέβαλε το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
  5. Αποδοχή ή μη του Πρακτικού με Α.Π.:3168/25-05-2022, για την προμήθεια κινητήρα και αντλίας τροφοδοσίας για τη μονάδα αφαλάτωσης στα Λέπιδα, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και  ισχύουν, σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (Α΄ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ