Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου με τηλεδιάσκεψη

στις 19 Μαϊος 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 23η Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:30 μ.μ., με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

 

 1. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2022.
 2. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το Α΄ τρίμηνο έτους 2022.
 3. Επιβολή τέλους παρεπιδημούντων, για το έτος 2023.
 4. Επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, για το έτος 2023.
 5. Λήψη απόφασης για ανανέωση ή όχι, της μισθωτικής σύμβασης του Κουβά Κωνσταντίνου, για ακίνητο στη θέση Μπρούζι Αγίας Μαρίνας.
 6. Λήψη απόφασης για παράταση ή όχι, της μισθωτικής σύμβασης του Μανισή Μιχαήλ, για κατάστημα που μισθώνει στη Δημοτική Αγορά Πλατάνου.
 7. Λήψης απόφασης  για ανανέωση ή όχι, της μισθωτικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λέρου και Ταχλιαμπούρη Ιωάννη, για ακίνητο στη Δημοτική Αγορά Λακκίου.
 8. Έγκριση απόδοσης προς το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου)», της επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών από τους Κ.Α.Π., που αφορά το Α΄ εξάμηνο έτους 2022.  
 9. Έγκριση απόδοσης επιχορηγήσεων Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου, που αφορούν την κάλυψη δαπανών των σχολικών μας μονάδων για: Α) στέγαση δομών υποδοχής προσφύγων του ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2021-2022, Β) θέρμανση και Γ), λειτουργικές ανάγκες - β΄  δόση έτους 2022.
 10. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας ΕΠΑ.Λ., για απασχόληση στο Δήμο Λέρου κατά την περίοδο 2022-2023.
 11. Αίτηση επιχορήγησης του αθλητικού ομίλου αντισφαίρισης Λέρου «Ίωνες», για το έτος 2022.
 12. Γνωμοδότηση αναφορικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά στην: «Ανανέωση-τροποποίηση της με α.π. 157/2012 ΑΕΠΟ με ΑΔΑ: Β44Γ7ΛΞ-3ΤΜ η οποία αφορούσε στο έργο: Συσκευαστήριο νωπών αλιευμάτων στην εκτός σχεδίου περιοχή Παρθένι του Δήμου Λέρου, ΠΕ Καλύμνου ΠΝΑ, ιδιοκτησίας της ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ως προς την μεταβολή – επέκταση της χερσαίας έκτασης καθώς και την τροποποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και λοιπών υποδομών για τη δημιουργία υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμών των χερσαίων εγκαταστάσεων ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση Παρθένι του Δήμου Λέρου, ΠΕ Καλύμνου, ΠΝΑ..

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Παρακαλείστε, να συνδεθείτε 15-20 λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο του Γραφείου Πληροφορικής του Δήμου μας, κ. Σπανό Μάρκο (τηλ. 2247025566). 

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (Α΄ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020 και 69472/24-9-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

 

 

                                                                                            Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                       

 

                                                                                     ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ