Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 13 Μαϊος 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 17η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1.  Εισήγηση για την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022.
  2. Αποδοχή ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου, με αριθ. πρωτ. 2604/26-04-2022 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την υπηρεσία «Εργασίες Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων Αφαλατώσεων, Δήμου Λέρου».
  3. Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπολόγου του εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠΠ (σχ. η υπ’ αριθμ. 50.2022 με ΑΔΑ:6ΛΔΗΩΛΓ-Ζ2Β απόφαση Ο. Ε.).
  4. Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπολόγου του εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠΠ (σχ. η υπ’ αριθμ. 66.2022 με ΑΔΑ:Ω2Μ4ΩΛΓ-2Τ9 απόφαση Ο. Ε.).
  5. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από πρόστιμο Κ.Ο.Κ.
  6. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση των υπαλλήλων του Ε.Κ.Α.Β.
  7. Α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 24/2022 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» του Δήμου Λέρου, για το έτος 2022 και Β) έγκριση των όρων δημοπράτησης προϋπολογισμού 55.880,84€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%).
  8. Εισήγηση – αιτιολόγηση για την ανάθεση της εργασίας: Αποκομιδή σύμμεικτων & ανακυκλώσιμων απορριμμάτων του Δήμου Λέρου, Κ.Α.: 20.6277.0003.
  9. Α) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» και Β) Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου Αρ. μελέτης 08/2021 

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και  ισχύουν, σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (Α΄ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/29.04.2022 (ΦΕΚ 2137/30.04.2022 τεύχος Β’) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ