Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 29 Απριλίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 4η Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου για το Α΄ τρίμηνο έτους 2022.
  2. Έγκριση της με αριθ. 7/2022 με ΑΔΑ: Ψ1Ψ1ΟΞ7Υ-5Ι6 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου, αναφορικά με την έγκριση του Απολογιστικού πίνακα και βιβλίου εσόδων-εξόδων 2021.
  3. Διαγραφή χρέωσης σε λογαριασμό ύδρευσης.
  4. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίου της πάγιας προκαταβολής.
  5. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Λέρου, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
  6. Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωση εκτός έδρας του Δημάρχου Λέρου.
  7. Α) Ανάκληση των υπ’ αρ. 65/2022 (ΑΔΑ: 9ΗΘΣΩΛΓ-426) και 80/2022 (ΑΔΑ:6ΤΜ2ΩΛΓ-ΟΚ2) Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου, λόγω σημαντικών αλλαγών στους όρους δημοπράτησης και Β) Έγκριση της υπ’ αρ. 01/2022 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ», έγκριση των όρων δημοπράτησης, της Επιτροπής Διαγωνισμού και του χειριστή του διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ», στη νήσο Λέρο  προϋπολογισμού 3.100.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ λόγω της φύσης του έργου). 

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και  ισχύουν, σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (Α΄ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.22206/15.04.2022 (ΦΕΚ 1882/16.04.2022 τεύχος Β') εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ