Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 14 Απριλίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 18η Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1.  Έγκριση της υπ’ αριθ. 14/2022 με ΑΔΑ:67ΚΟΟΞ7Θ-ΣΨ4 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου, αναφορικά με την έγκριση του Απολογισμού και βιβλίου εσόδων-εξόδων, έτους 2021.
  2. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από μίσθωμα χώρου για τοποθέτηση περιπτέρου.
  3. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή υπολόγου του εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠΠ (σχ. η υπ’ αριθμ. 49.2022 με ΑΔΑ:ΨΩΓ1ΩΛΓ-Ε1Κ απόφαση Ο. Ε.).
  4. Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπολόγου του εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠΠ (σχ. η υπ’ αριθμ. 71.2022 με ΑΔΑ:9ΟΞ6ΩΛΓ-62Υ απόφαση Ο. Ε.).
  5. Προσθήκη παραγράφου στους όρους δημοπράτησης για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ», οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ΄ αριθμ. 2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου.
  6. Εισήγηση για αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
  7. Έγκριση σχεδίου δανειακής σύμβασης ΤΠΔ και εξουσιοδότηση νομίμου εκπροσώπου για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ».
  8. Κατάρτιση των όρων για δημοπράτηση κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας, για το έτος 2022.

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και  ισχύουν, σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (Α΄ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354/08.04.2022 (ΦΕΚ 1724/09.04.2022 τεύχος Β’) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID.