Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 04 Ιουλίου 2022

Λέρος, 04-07-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 4098

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο, την 8η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Διαγραφή χρέωσης σε λογαριασμό ύδρευσης.
  2. Λήψη απόφασης ή μη για την επιστροφή καταβληθέντος ποσού (σχ. η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3332/01-06-2022 αίτηση της κας Χατζηλάρη Ευσταθίας).
  3. Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπόλογου του εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠΠ (σχ. η υπ’ αριθμ. 104.2022 με ΑΔΑ:944ΡΩΛΓ-ΖΣΒ απόφαση Ο. Ε.).
  4. Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ' αρ. 65/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λέρου (υπόθεση Κουμπάρου Ισιδώρου του Νικήτα).
  5. Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  6. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 60.2022 με ΑΔΑ:6ΒΤ5ΩΛΓ-ΖΕΤ απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση του έργου: <Βελτίωση ασφάλειας οδικού δικτύου νήσου Λέρου>», από το «Ταμείο Αλληλεγγύης».
  7. Α) Έγκριση της υπ’ αρ. 24/2021 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ B’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΛΕΡΟΥ», Β) έγκριση των όρων δημοπράτησης και Γ) έγκριση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του χειριστή του διαγωνισμού για το έργο: «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ B’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΛΕΡΟΥ», στη νήσο Λέρο προϋπολογισμού 74.989,30€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%).
  8. Αποδοχή δωρεάς ακινήτων από την κα. Έλλη Ζέκκου.
  9. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ