Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου με τηλεδιάσκεψη

στις 17 Μαρτίου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 21η  Μαρτίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.30 μ.μ. , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2021.
  2. Έγκριση για την μεταβολή της χρήσης του κτιρίου «Οικία Βενιζέλου», στο πλαίσιο χρηματοδότησης της αναπαλαίωσης του, από το Ταμείο Ανάκαμψης.
  3. Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο μας και ετήσια συντήρηση για το λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον υπηρεσίες.
  4. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης γραφείου υπηρεσιών του Δήμου μας στη Δημοτική Αγορά Πλάτανου, για τη στέγαση της έδρας του Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Αγαθονησίου, Καλυμνίων, Λειψών, Λέρου και Πάτμου με την επωνυμία «ΠΕΝΤΑΝΗΣΟΣ Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με διακριτικό τίτλο «ΠΕΝΤΑΝΗΣΟΣ».
  5. Λήψη απόφασης παράτασης μίσθωσης ακινήτου στην πλατεία Πλατάνου, για τη συνέχιση στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου μας.
  6. Λήψη απόφασης για το χαρακτηρισμό επιχειρήσεων (ξενοδοχείων-ενοικιαζομένων δωματίων) ως «εποχιακά λειτουργούσες».
  7. Έναρξη διαδικασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού & παραλίας, για το έτος 2022.
  8. Έγκριση της με αριθ. 9/22-2-2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού –Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.- Λέρου με θέμα, «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Δήμου Λέρου».
  9. Αίτηση επιχορήγησης του αθλητικού σωματείου «Αθλητική Ένωση Λέρου», για το έτος 2022.
  10. Αίτηση επιχορήγησης του Συλλόγου Μικρασιατών Λέρου, για το έτος 2022.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Παρακαλείστε, να συνδεθείτε 15-20 λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο του Γραφείου Πληροφορικής του Δήμου μας, κ. Σπανό Μάρκο (τηλ. 2247025566). 

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (Α΄ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020 και 69472/24-9-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ