Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 24 Μαρτίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 28η Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

  1. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση του έργου «Βελτίωση ασφάλειας οδικού δικτύου νήσου Λέρου», από το «Ταμείο Αλληλεγγύης».
  2. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Νηπιαγωγείο στο Λακκί νήσου Λέρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002589.
  3. Έγκριση τροποποιήσεων στο πλαίσιο της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Λέρου».
  4. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από μίσθωμα θαλάσσιας έκτασης.
  5. Εισήγηση για παροχή νομικής υποστήριξης.
  6. Α) Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» Β) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού Γ) Καθορισμός επίτροπων διενέργειας και εξέτασης τυχών ενστάσεων και προσφυγών.

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και  ισχύουν, σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (Α΄ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 16506/18.03.2022 (ΦΕΚ 1302/18.03.2022 τεύχος Β’) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ