Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 14 Μαρτίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 18η Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

  1. Υποχρεωτική αναμόρφωση των πινάκων στοχοθεσίας – ΟΠΔ του Δήμου Λέρου καθώς και των Νομικών προσώπων ΔΟ.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. και ΔΙ.ΛΗ.ΤΑ.
  2. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠΠ και έγκριση δαπάνης (σχετική υπ’ αριθμ. πρωτ. 1392/03-03-2022 εισήγηση).
  3. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠΠ και έγκριση δαπάνης (σχετική υπ’ αριθμ. πρωτ. 1617/11-03-2022 εισήγηση).
  4. Περαιτέρω παράταση για ογδόντα πέντε (85) μέρες της υπ’ αριθ. πρωτ. 108/11-01-2021 (21SYMV007990691 2021-01-11) σύμβασης , για την εργασία με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ» για το έτος 2020-2021.
  5. Ορισμός υπαλλήλου για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής.
  6. Εισήγηση έγκρισης Α) επέκτασης συμμετοχής του Δήμου Λέρου για άλλους δώδεκα (12) μήνες στο Πρόγραμμα Επιχορήγησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ για την ανανέωση σύμβασης ενός (1) ωφελούμενου που λήγει προσεχώς η ετήσια σύμβαση και Β) Νέας υποβολής αίτησης για συμμετοχή του Δήμου Λέρου στο ίδιο πρόγραμμα για την απασχόληση τριών (3) επιπλέον μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.
  7. Έγκριση διακοπής εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ».
  8. Έγκριση της τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 46/2020 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΛΑΚΚΙΟΥ» προϋπολογισμού 207.917,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%), έπειτα από το υπ’ αριθμ. πρωτ. 98882/10-03-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεοτέρων μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.
  9. Α) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 39.2022 με ΑΔΑ:Ρ779ΩΛΓ-ΟΗ1 απόφασης της Ο.Ε. λόγω αλλαγής στους όρους διακήρυξης Β) Έγκριση της υπ’ αρ. 07/2022 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου» και Γ) Έγκριση των όρων δημοπράτησης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού (εβδομήντα χιλιάδων ευρώ) 70.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%)».

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και  ισχύουν, σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (Α΄ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020, Δ1α/ΓΠ.οικ. 14709/11.03.2022 (ΦΕΚ 1099/11.03.2022 τεύχος Β') εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ