Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 28 Φεβρουαρίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 04η Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

 Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2021.

  1. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠΠ και έγκριση δαπάνης.
  2. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από μίσθωμα θαλάσσιας έκτασης.
  3. Α) Έγκριση της υπ’ αρ. 08/2022 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ», Β) έγκριση των όρων δημοπράτησης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού 49.912,20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%), Γ) Ορισμός της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού, Αξιολόγησης των προσφορών και Δ) Ορισμός της Επιτροπής παραλαβής.
  4. Α) Έγκριση της υπ’ αρ. 07/2022 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου» και Β) Έγκριση των όρων δημοπράτησης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού (εβδομήντα χιλιάδων ευρώ) 70.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%).
  5. Λήψη απόφασης για τον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2023-2026
  6. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 03/2022 με ΑΔΑ:99ΡΣΟΚΒΣ-Ρ3Ι απόφαση του Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Λέρου, με θέμα «Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022»
  7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 04/2022 με ΑΔΑ:ΨΦ83ΟΚΒΣ-Κ7Σ απόφαση του Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Λέρου, με θέμα «Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας 1ης Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2022»
  8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 05/2022 με ΑΔΑ:ΩΜΔΑΟΚΒΣ-ΣΔ8 απόφαση του Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Λέρου, με θέμα «Έγκριση ταμιακού απολογισμού, έτους 2021»
  9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2022 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με θέμα «Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ. του έτους 2021»

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και  ισχύουν, σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (Α΄ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020, Δ1α/ΓΠ.οικ. 10343/18-2-2022 (ΦΕΚ Β΄ 766) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ