Πρόσκληση σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 24 Φεβρουαρίου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα την 28η  Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ., σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2022.
  2. Καθορισμός τελών έτους 2022 για: α) Χρήση κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες) και β) Χρήση κοινοχρήστου χώρου για εναπόθεση οικοδομικών υλικών.
  3. Συγκρότηση δημοτικών επιτροπών, για το έτος 2022.
  4. Περί της μισθωτικής σύμβασης με την εταιρεία «ΛΕΡΟΣ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» πρώην «ΜΑΝΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
  5. Ψήφισμα διαμαρτυρίας Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου και αίτημα επαναπροσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στο νησί της Λέρου.
  6. Έγκριση απόδοσης επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών (α΄ δόση 2022), προς τους Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (Α΄ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020, 69472/24-9-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ