Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 18 Φεβρουαρίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 22η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

  1. Εισήγηση για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2022.
  2. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Δήμου Λέρου για το έργο «Επισκευή- Συντήρηση κτιρίου Λιμενικής Αρχής Λέρου».
  3. Τροποποίηση σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λέρου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΕΑΑ Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ», για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας έτους 2022.
  4. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση του έργου «Σύνδεση Κέντρου Υποδοχής με Βιολογικό Καθαρισμό Λέρου», από το «Ταμείο Αλληλεγγύης».
  5. Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου», για το έτος 2022 και ανάθεση της εργασίας αυτής σε ανάδοχο κατόπιν διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  6. Μείωση ποσών χρέους από καταλογισμό (σχετική η με αριθ. 2292/2014 απόφαση του 7ου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς επίσης και οι με αριθ. 486/2019 και 487/2019 νέες αποφάσεις αυτού).
  7. Διαγραφή χρεώσεων σε λογαριασμούς ύδρευσης
  8. Λήψη απόφασης για την παράσταση ή μη του Δήμου Λέρου κατά την εκδίκαση υπόθεσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 86/2018 με ΑΔΑ:ΩΔ2ΠΩΛΓ-ΟΜΩ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και  ισχύουν, σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (Α΄ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020, 69472/24-9-2021 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/οικ.705/17-1-2022 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ