«Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου».

στις 11 Φεβρουαρίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 15η Φεβρουαρίου 2022,ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

1. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων, για λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
2. Έγκριση χρονοδιαγραμμάτων-προμετρήσεων εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία για το έτος 2022.
3. Αποδοχή ή μη του385/24-01-2022 3ου Πρακτικού (στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) των προσωρινών αναδόχων, στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 141508 για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών αφαλατώσεων του Δήμου Λέρου».
4. Χορήγηση ή μη 2ης παράτασης ολοκλήρωσης του έργου, «Επισκευή κτιρίου επιβατών στο Λακκί Λέρου».
5. Χορήγηση ή μη παράτασης για την ολοκλήρωση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ»
6. Λήψη απόφασης για την αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων αφαλατώσεων Δήμου Λέρου».
7. Λήψη απόφασης για την πιστοποίηση της αδυναμίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέρου, για την τήρηση του Κλαδικού λογιστικού σχεδίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ. Λέρου.
8. Λήψη απόφασης για την πιστοποίηση της αδυναμίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέρου, για την τήρηση του Κλαδικού λογιστικού σχεδίου του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου.
9. Λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης ισογείου καταστήματος επιφανείας 133,40 τ.μ. , στην πλατεία Πλατάνου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
10. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος πλήρωσης θέσεων μέσω του Α ́ κύκλου κινητικότητας 2022, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.
11. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 9/2022 με ΑΔΑ:6ΠΩΙΩΛΓ-ΨΓΘ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου με θέμα «Συγκρότηση δημοτικών επιτροπών για το έτος 2022».
12. Έγκριση της με αριθ. 92/2021 με ΑΔΑ:ΨΜ9Θ46ΜΨΕΚ-ΜΕΙ απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με θέμα, «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και Απολογισμός χρήσης 01.01.20 έως 31.12.20 του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΛΕΡΟΥ».
13. Έγκριση της υπ’ αριθ. 52/2021 με ΑΔΑ:ΨΤΚΔΟΚΒΣ-2ΚΖ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου με θέμα, «Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2020».

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.
Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 (Α ́ 87) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (Α ́ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́ 76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020, 69472/24-9-2021 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/οικ.705/17-1-2022 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ